آدرس ما  » استان اصفهان شهرستان لنجان چرمهین بلوار امام خمینی نبش خیابان صداقت ۴ 
کد پستی  »   ۸۴۷۵۱۷۷۳۴۱۰
تلفن های تماس»    ۰۹۱۲۲۹۷۵۷۳۲ –  ۰۳۱۵۲۵۵۳۰۸۶ 
رایانامه   »   bijanazizi1203@gmail.com
کانال تلگرام  » http://t.me/tejaratazizi1203
ویترین خدمات آنلاین  » http://goo.gl/NCMpdx