اين بيمه نامه اشخاصي را كه قصد مسافرت به خارج از كشور را دارند تحت پوشش بيمه قرار مي دهد و اعتبار آن در خارج از كشور بوده و كليه خدمات موضوع اين بيمه نامه با توجه به قرارداد في مابين مطابق با شرايط عمومي توسط شبكه بين المللي شركت كمك رساني Mapfre تضمين و ارائه مي گردد . همچنين خسارتهاي وارده در محل و به ارز قابل پرداخت مي باشد .

— مزاياي بيمه نامه مسافرت به خارج از كشور ( MAPFRE )

پرداخت هزينه هاي درماني ، جراحي ، داروخانه و بيمارستان جهت حوادث و بيماريهايي كه در طول مسافرت بروز نمايد تا سقف ۵۰,۰۰۰ يورو ،
پرداخت هزينه هاي فوريتهاي دندانپزشكي تا مبلغ ۲۰۰ يورو ،
پذيرش و انتقال پزشكي به نزديكترين بيمارستان و يا بازگرداندن بيمار به ايران تحت نظارت پزشكي ،
راهنمايي و كمك رساني در سرقت يا مفقود شدن مدارك مسافرتي ،
بازگرداندن كودكان به ايران در صورت فوت يا بستري شدن بيمه شده ،
بازگرداندن جسد به ايران در صورت فوت بيمه شده در طول مسافرت ،
پرداخت هزينه هاي عزيمت همراه به بالين بيمه شده بستري در بيمارستان ،
انتقال پيامهاي فوري و اضطراري بيمه شده ،
بازگشت پيش بيني نشده به دليل مسائل پزشكي يا بيماري بستگان بيمه شده در صورتيكه نتواند از بليط اوليه جهت بازگشت استفاده نمايد ،
ارسال دارو از كشور مبدا به كشوري كه بيمه شده در آن بستري است ،
استرداد بار مسافر در صورت فقدان يا اشتباه مسير بارچنانچه بار كنترل شده مسافر تا ۱۲ ساعت به بيمه شده تحويل نگردد ،
هزينه تاخیرهای اضطراري تا مبلغ ۲۰۰ يورو و در صورتيكه اين تاخير به بيش از ۴۸ ساعت منجر شود حداكثر تا مبلغ ۸۰۰ يورو ،
در صورت مفقود شدن يا به سرقت رفتن مدارك مهم مسافرتي از قبيل گذرنامه ، ويزا و… ارائه اطلاعات لازم در مورد چگونگي اقدامهاي قانوني براي جاريگزيني آنها ،
پرداخت هزينه هاي ديدار اضطراري هر فرد به درخواست بيمه گذار از مبدا ايران شامل يك فقره بليط دو طرفه و مخارج اقامت تا سقف روزانه ۶۰ يورو براي حداكثر ۱۵ روز متوالي (مشروط بر آنكه بيمه گذار بيش از ۱۰ روز متوالي در بيمارستان بستري شود