راز یک زندگی زیبا در این است که
امروز با “خدا” گام برداری و برای فردا به او اعتماد کنی.
بیمه تجارت چرمهین نمایندگی مهندس عزیزی روز مهندس، را به کلیه مهندسین عزیزو گرامی تبریک عرض می نماید.