اگر از محل بيمه‌نامه هيچ خسارتي پرداخت نشده باشد (۴ کوپن بيمه‌نامه دست نخورده باشد) هنگام تمديد، از تخفيف عدم خسارت بهره‌مند مي‌شوید. در غير اينصورت نه تنها از تخفيف عدم خسارت  برخوردار نمي‌گرید، بلکه جريمه سابقه خسارت بيمه‌نامه شخص ثالث نيز به آن اضافه مي‌گردد.

 *تخفيف عدم خسارت به شرح زير است :

تخفیف عدم خسارت

درصد

سال اول یعنی درسال دوم بیمه ای

۱۰%

سال دوم یعنی درسال سوم بیمه ای

۱۵%

سال سوم یعنی درسال چهارم بیمه ای

۲۰%

سال چهارم یعنی درسال پنجم بیمه ای

۳۰%

سال پنجم یعنی درسال ششم بیمه ای

۴۰%

سال ششم یعنی در سال هفتم بیمه ای

۵۰%

سال هفتم یعنی در سال هشتم بیمه ای

۶۰%

سال هشتم یعنی در سال نهم بیمه ای

۷۰%

 

جريمه خسارت

* جرایم نداشتن برش(کوپن)به دو دسته مالی و جانی تقسیم شده است،

دریافت خسارت در سال قبل

جریمه خسارت مالی

جریمه خسارت جانی

یکبار خسارت

۱۰%

۲۰%

دوبار خسارت

۲۰%

۴۰%

سه بار خسارت

۴۰%

۶۰%

چهار بار خسارت

۸۰%

۱۰۰%

نکته: درخصوص مواردی که سابقه خسارت نداشتن کوپن، خسارت مالی و جانی باشد و یا تعدد خسارت درصد بالاتر لحاظ می گردد.

جريمه نداشتن بيمه‌نامه شخص ثالث

اگر مالک اتومبيل به هر دليل بيمه‌نامه شخص ثالث نخريده باشد و يا از بيمه نامه قبلي‌اش حتی یک روز گذشته باشد، بصورت روز شمار مشمول جريمه خواهد بود.

خسارت هاي قابل تامين

خسارت هاي بدني و مالي وارده به اشخاص ثالث به شرح زير پرداخت مي‌شود:

۱- خسارت‌هاي بدني: هر نوع صدمه و زياني كه در اثر حوادث مشمول بيمه منجر به نقص عضو و از كار افتادگي دائم و يا فوت شخص مي‌شود. در اين صورت شرکت بيمه ديه مقرر شده از سوي دادگستري را به اشخاص ثالث پرداخت مي‌کند و هزينه‌هاي پزشكي افراد صدمه ديده چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد نيز تا سقف تعهدات جاني علاوه بر غرامت متعلقه(ديه) پرداخت مي‌شود.

۲- خسارت‌هاي مالي: هرگونه زيان مستقيمي كه در اثر حوادث مشول بيمه به اموال و اشياي تحت مالكيت يا تصرف قانوني اشخاص ثالث وارد مي‌شود. در شرکت بيمه سامان در حال حاضر خسارت‌هاي مالي تا سقف تعهد خسارت‌های مالی بیمه‌نامه محدود به ۵/۲ درصد تعهدات جانی اجباری (مشخص شده توسط قوه قضائیه) بدون کروکي نيروي انتظامي قابل پرداخت است.

۳- اعلام خسارت: در صورت بروز حادثه رانندگي، بيمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز جريان حادثه را به اطلاع بيمه‌گر برساند و مدارک مورد نياز را تسليم وي نمايد.

۴- عدم سازش : بيمه‌گذار یا راننده مسبب حادثه، مجاز نيست بدون موافقت کتبي بيمه‌گر با اشخاص ثالث توافق کند و به صرف اينکه بيمه است، مسئوليت حادثه را بر عهده بگيرد.