با اعلام مبلغ ۲۷۰ میلیون تومانی دیه برای ماههای عادی و ۳۶۰ میلیون تومانی برای ماههای حرام در سال ۱۳۹۸ از سوی قوه قضائیه حداقل تعهدات مالی بیمه های شخص ثالث ۰ ۹ میلیون ریال و تا این مبِِلغ در صورت بیمه نامه و گواهینامه داشتن دوطرف حادثه و نداشتن خسارت جانی نیاز به گزارش مقامات انتظامی و کروکی پلیس نیست . با مراجعه دو طرف حادثه به شرکت بیمه می توانند خسارت خود را دریافت نمایند

🔹سقف ارزش خودروهای غیر متعارف نیز برای سال جدید مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان است و خودروهای مازاد ارزش فوق در صورت داشتن خسارت مشمول اعمال قاعده نسبی می گردند و مالکین آنها می توانند خسارت را از محل بیمه نامه بدنه خود دریافت و شرکت بیمه گر نیز نسبت به مازاد مبلغ فوق حق رجوع به مقصر حادثه را ندارد.