نسبت به تکمیل فیلدهای ذیل اقدام و ارسال فرمائید پس از ارسال سفارش شما ثبت و با شما تماس می گیریم
  • پوشش اصلی بیمه نامه شامل خطر آتش سوزی، انفجار، صاعقه می باشد.درصورت درخواست پوششهای اضافی ،موارد را انتخاب نمائید:
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .