افتخار داریم عطف به قرارداد منعقده فی مابین شرکت بیمه تجارت نو و دانشگاههای پیام نور و آزاد اسلامی تمامی امور مربوط به بیمه های تکمیل درمان این واحدها توسط نمایندگی ۱۲۰۳ (مهندس عزیزی) انجام می گردد.

دانشگاههای تحت نظارت نمایندگی ۱۲۰۳ عبارتند از :