شرکت های بیمه‌گر مکلف‌اند در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده، در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر باشند و بین طرفین حادثه پس از مشخص شدن مقصر حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف ۹ میلیون تومان بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی (کروکی) خسارت وارده را پرداخت نمایند.

👈 در موارد ذیل در تصادفات خسارتی اخذ کروکی پلیس الزامیست:
👈برخورد با خودرو نظامي و يا خودرو سنگين
👈تصادف مابين چند دستگاه اتومبيل
👈تصادف با شخصي كه بيمه نامه ندارد
👈تصادف با شخصي كه گواهينامه ندارد
👈تصادف با غير مقيم در شهر
👈عبور از چراغ قرمز علت تصادف باشد
👈تصادف ناشي از شيء ثابت
👈تصادف شاخ به شاخ
👈تصادف با موتورسيكلت
👈بيمه نامه امسال با سال قبل پيوسته نباشد
👈تصادف در فاصله ۲۰ روز بعد از صدور بيمه‌نامه حادثه شده باشد
👈تصادف منجر به جرح و فوت
👈تصادف ناشی از حركت دنده عقب