نوعی بیمه حمل و نقل كالا(از طریق زمینی، هوایی و دریایی) است كه به موجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه‌ای كه از بیمه‌گذار دریافت می‌كند متعهد می‌شود چنانچه در جریان حمل كالا ازنقطه‌ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع

 خطرهای موضوع بیمه، ‌كالا تلف و یا دچار خسارت شود و یا بیمه‌گذار هزینه‌هایی در رابطه با این خطرات متحمل شود، زیان وارده را جبران کند. بیمهباربری زیان‌های

مالی كالاهای تجاری را در صورت تحقق خطرات مرتبط با حمل و نقل(‌دریایی، هوایی، زمینی و ریلی) مورد پوشش قرار می‌دهد و هدف از ارائه آن، حفظ منافع صاحبان

مرور ادامه