يکي از مهمترين نگراني‌هايي که همواره ذهن انسان‌ها را به خود مشغول کرده، ايجادآرامش براي دوران پيري و بازنشستگي و همچنین
تأمین معيشت اعضاي خانواده پس ازفوت سرپرست يا هريک از عزيزانشان است. شرکت بيمه تجارت با درک اين ضرورت،اقدام به
طراحيو ارائه کاملترين پوشش‌هاي بيمه‌اي عمر نموده که به شرح زير معرفي مي­گردد:

مرور ادامه