بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران(مصوب ۱۳۳۹ ) هر‌کس در نتیجه بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال افراد دیگر لطمه‌ای وارد کند و موجب ضرر مادی به دیگری شود، مسئولجبران خسارت ناشی از عمل خود است. امروزه، با توسعه جوامع و گسترش فعالیت‌های اجتماعی، هر شخصی می‌تواند

 در نتیجه عمل یا ترك عمل خود خطری ایجاد نماید و موجب زیان به دیگری گردد و مسئول شناخته شود که دراین صورت باید خسارت وارده را جبران کند .مناسب­ ترین راه برای جبران چنین خسارت‌هایی بیمه مسئولیت است که با پرداخت مبلغ اندکی(‌حق بیمه ) آرامش و امنیت حرفه­ای را برای فعالاناقتصادی شاغل در کارهای ساختمانی‌، خدماتی‌، صنعتی‌، تولیدی و عمرانی به ارمغان می آورد.

مرور ادامه